Etsi

Mikaelin ystävät ry:n säännöt

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Turun Mikaelinseurakunnan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku ja toiminta-alue Varsinais-Suomi. 

2. TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Turun Mikaelinseurakunna tavoittavaa evankeliumityötä ja muuta sitä edesauttavaa toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee taloudellisesti Mikaelinseurakunnan toimintaa ja voi palkata työntekijöitä seurakuntaa palvelemaan sekä harjoittaa paja-, koulutus-, seminaari-, tiedotus-, ohjaus-, julkaisu-, ja kehittämistoimintaa sekä järjestää neuvottelutilaisuuksia, konsertteja ja erilaisia tapahtumia.

Yhdistys voi toimia evankelis-luterilaisen kirkon, muiden kristillisten kirkkojen ja seurakuntien sekä yhteisöjen kanssa yhteistyössä.

Yhdistys voi toimia yhteistyössä myös valtion, kuntien, erilaisten avustusjärjestöjen ja rekisteröityjen yhdistysten kanssa.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja sille sen toiminnan tukemiseksi testamentattua omaisuutta. Yhdistys voi toimintaansa varten tai sen tukemiseksi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi hankkia erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin suojelijoita, tukijoita, sponsoreita ja yhteistyökumppaneita. Yhdistys voi pitää yllä kioski-, ravintola-, tai muuta myyntitoimintaa ja kirpputoritoimintaa ja järjestää myyjäisiä toimintansa tukemiseksi.

3. JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, seurakunta, tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yksilö, rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Hallitus voi valita kunniajäseneksi joko yhdistyksen varsinaisen jäsenen tai yhdistyksen ulkopuolisen henkilön. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka merkittävällä tavalla on ansioitunut joko yhdistyksen toiminnassa tai merkittävästi työllään vaikuttanut heikompiosaisten auttamiseen. Kunniajäseniltä ei peritä yhdistysjäsenyyteen kuuluvia liittymis- eikä vuosimaksuja. Kunniajäsenillä ei ole yhdistyksessä äänioikeutta. Jäsenet hyväksyy hallitus.

4. YHDISTYKSELLE SUORITETTAVAT MAKSUT
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja mahdollisen kuukausittaisen tai vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

5. JÄSENEN EROTTAMINEN
Jäsenen erottamisesta päättää hallitus yhdistyslain 14§:ssä mainituilla perusteilla.
Yhdistyksestä erottaminen: Yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus erottamiseen, jos jäsen:
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Vähintään puolet (½) läsnä olevista hallituksen jäsenistä tulee kannattaa erottamista. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos kahdelta perättäiseltä vuodelta jäsenmaksut ovat jääneet suorittamatta.

6. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Yhdistyksen hallituksen muodostavat
puheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä, joista
puolet on vuosittain erovuorossa sekä varajäsenten lukumäärä kaksi (2) jäsentä,
joista toinen on vuosittain erovuorossa. Vähintään kahden hallituksen jäsenen
tulee olla Turun Mikaelinseurakunnan työntekijöitä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja voi valita joko
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan toiminnanjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan
ja muut yhdistyksen tarvitsemat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan enemmistön äänellä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa

7. TILI- JA TOIMIKAUSI
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.
Puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä ovat vuosittain erovuorossa.
Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastajien toimikausi on yksi (1)
kalenterivuosi.

8. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sekä
sihteeri yksin (1). Yhdistyksen nimenkirjoittamisoikeuden hallitus voi myös
antaa valitsemalleen toimihenkilölle. 

9. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa
yhdistyksen kotipaikan päivälehdessä julkaistavalla ilmoituksella, kirjeitse
tai sähköpostitse.

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka- marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisellajäsenellä, paitsi kunniajäsenellä, äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.   Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet (½) annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen kirjallisesti ilmoitettava siitä vähintään kolme (3) viikkoa aikaisemmin. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen  ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi (1kk) ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille kirjeillä, joka voidaan lähettää joko sähköpostitse tai perinteisesti postittamalla. 

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajan lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.    

 YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 
6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan seuraavalle tilikaudelle vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja hänelle varatilintarkastajat tai tilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajia ei tarvitse valita.
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään puolet (½) äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Ehdotus yhdistyksen purkamnisesta katsotaan hyväksystyksi, jos kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään puolet (½) annetuista äänistä sitä kannattaa.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava purkamisesta päättäneen yhdistyksen kokouksen tarkemmin määräämään näiden sääntöjen 2§ mukaisen tarkoituksen toteuttamiseen. Jos yhdistys lakkautetaan, sen varat käytetään samalla tavalla kuin yhdistyksen purkautuessa.